Pomoc Społeczna i ZUS

Powiększ Czcionkę:

O ŚWIADCZENIACH POMOCY SPOŁECZNEJ I ZUS

5x400KSON w Jeleniej Górze od wielu lat prowadzi działalność informacyjną i wspierającą dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Realizację projektu PFRON-u „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” gwarantują doradcy i specjaliści z zakresu prawa, psychologii, spraw socjalnych, dietetyki, zdrowego stylu życia. Zmiany przepisów prawnych (inflacja prawa) i różnorodność ich interpretacji wymagają stałego doskonalenia i aktualizacji wiedzy zarówno doradców pracujących przy projektach jak też wolontariuszy organizacji zrzeszonych w KSON. Okresowo przeto organizowane są szkolenia specjalistyczne z zakresu nowych regulacji prawnych w sprawach dotyczących możliwości pomocy przez wskazane instytucje seniorom i osobom niepełnosprawnym.

 

Czytaj więcej...

 

Pasjonaci są wśród nas

Powiększ Czcionkę:
                                                                                                 Pasjonaci są wśród nas
 
 
         Gościem kolejnego czwartkowego spotkania integracyjnego Członków Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów w Jeleniej Górze w dniu 15 lutego 2018 roku był nasz Kolega mgr Zdzisław Karst  specjalista żywienia zbiorowego, znawca i pasjonat kuchni polskiej. 
Historia kuchni polskiej przedstawiona została w nierozerwalnym związku z historycznymi dziejami naszego kraju od czasów opisanych w Kronikach Jana Długosza poprzez toczone boje i bitwy  z różnymi najeźdźcami a także zawierane traktaty i unie z innymi narodami.
Jakaż przebogata ta nasza kuchnia polska i jakaż międzynarodowa! Wspaniałości naszego stołu to często potrawy przyjęte z Litwy – kołduny, solenie mięsa, od Turków gołąbki, bakalie. Po Unii Lubelskiej kuchnia polska wzbogaciła się o polewkę piwną, mięsiwo pieczone z rożna albo z kociołka, polewkę królewską podawaną z podpłomykami, dobre wino. Wraz z Królową Boną kuchnia polska wzbogaciła się o „włoszczyznę”. 
Pierwsze wzmianki najstarszej receptury zebrał kuchmistrz królewski Józef Szmit. „Mieć kucharza na dworze  to był zaszczyt”. Receptury były skrzętnie strzeżone. Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” przywołuje znakomitości biesiadnych stołów dawno minionych czasów. Gość spotkania zaprezentował również bezcenny egzemplarz wydanych w 1860 roku  receptur kulinarnych a także odczytał przykładowo fragment następujący: „… Na śniadanie pan domu jadł 2 kurczaki plus kwiczoły ”!                                                                               
Z „Pamiętników” Jana Chryzystoma Paska wiemy, że sanną się podróżowało z Polski do Szwecji i „dziwy” takie widział … na przykład … flaczki – od lat tradycyjne danie kuchni polskiej. Z każdego prawie zdarzenia „coś” zostawało „nowego’ w kuchni polskiej. Pierogi ruskie – „bo Rosjanie przywieźli zza Buga” – nazwa absurdalna;  do 1930 roku były to po prostu pierogi z ziemniakami i serem.
Podczas prezentacji bibliofilskich białych kruków – Kuchni polskiej w przepisach Lucyny Ćwierczakiewiczowej wydanej w 1865 roku Zdzisław Karst uraczył uczestników odczytaniem wybranych przepisów.
„Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wspaniałej erudycji, profesjonalnej prezentacji tematu i kunsztu pasjonata naszego kolegi”.
Zainteresowanie seniorów i wiele padających pytań zasugerowały zaproszenie Zdzisława Karsta na kolejne spotkanie czwartkowe – na gawędę o książce i o etykiecie przy stole. 
                                                                                                                              MJ
 

Dzień Kobiet 2018 r

Powiększ Czcionkę:

KAAS

 

 

luludia2Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów organizuje

w dniu 8 marca 2018 r. Dzień Kobiet w Relaksie

/ul. 1-go Maja/ w godzinach od 10.00 do 13.00

 

Cena 16 zł. od osoby.

Zapisy prowadzi Ewa Kusiak tel.512300350 w:

- Termach Cieplickich w poniedziałki i piątk

- siedzibie KAAS pokój nr 13 /KSON/ wtorek

                                                       w godzinach 10.00-12.00

                                                    Zapisy trwają do dnia 6 marca 2017 r. 

 

Spotkanie czwartkowe 15.03.2018

Powiększ Czcionkę:
                                                                             
                                          ZAPRASZAMY  SERDECZNIE
 
                                                         
                                                              na
 
                             kolejne czwartkowe spotkanie integracyjne Członków KAAS
 
                             w cyklu  Spotkań z Ciekawymi Ludźmi – Jeleniogórzanie –
 
                             z Panem Zdzisławem Karstem na temat
 
 
                                              „Historia kuchni polskiej”
                                                                              
                                                                                                  II spotkanie
 
 
 
                            w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie KAAS
 
                                 w Jeleniej Górze  ul. Osiedle Robotnicze 47 A.
 
              SPOTKANIE otwarte dla wszystkich Członków organizacji zrzeszonych w KSON.
 
              
                                                        Z A P R A S Z A M Y .
 
 
                                                                    Z A R Z Ą D    K A A S
 

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Powiększ Czcionkę:

KAAS

 

 

   W dniu 31,01.2018 r  o godz. 11.00 II termin  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze  członków Karkonoskiej Akademi Aktywnych Seniorów.

    Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od 03.02.2014 - 31.01.2018 r .Wspomniano o tym jak powstał KAAS kto był

    inicjatorem powstania naszego stowarzyszenia.Następnie przystąpiono do wyboru nowych członków Zarządu.

    Do nowego Zarządu zostali wybrani:

    Irena Szydłowska

    Danuta Masiewicz

    Halina Gajewska

    Ewa łabuda

    Ewa Kusiak

    Halina Rola

    Piotr Rydel

    Mirosława Jośko

    Lech Rataj

   Nastepnie Zarząd wybrał na:

   Prezesa - Lecha Rataja

   vice Prezesa -  Mirosławe Jośko

   Skarbnika  -   Irenę Szydłowską 

   sekretarza -   Haline Gajewską

  W dalszej częsci  Walnego Zebrania vice Prezez Pani Mirosława Jośko przedstawiła plany i wizje KAAS na następne cztery lata działania nowego Zarządu.

  Na tym zakończono Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KAAS.

   

   

                               

 

 

Zawiadomienie

Powiększ Czcionkę:
                                                                         
 KAAS
               
                                                                        58-500 Jelenia Góra ul. Osiedle Robotnicze 47A
                                                                      ……………………………………………………………………………………………
 
 
 
                                                                               Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Zarząd Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów niniejszym zaprasza Członków KAAS na  VII  Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia  w dniu  31. 01. 2018r.  na godz. 10.30 pierwszy termin  .
Zebranie odbędzie się w  Jeleniogórskim Centrum Kultury   w Jelenie Górze ul. 1-go Maja 60 w pomieszczeniu  Restauracji   „RELAX”- boczna sala .
 
PORZĄDEK  VII  WALNEGO ZEBRANIA  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW  KARKONOSKIEJ AKADEMII  AKTYWNYCH  SENIORÓW                                                                                        
1.  Otwarcie zebrania.                                                                                                                                                                           
2.  Wybór Przewodniczącego zebrania i protokólanta- głosowanie                   
a/  stwierdzenie  quorum  - ważności zebrania w pierwszym  terminie na podstawie listy  obecności                                 .     
b/ w przypadku braku quorum ogłoszenie zebrania w drugim terminie 
3.  Zatwierdzenie  Regulaminu  i  porządku zebrania   - głosowanie.
4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie 
5.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- głosowanie.
6.   Informacja o działalności  Zarządu za okres kadencji , roku 2017 i bieżącej.                                                                            .   
- sprawozdanie z działalności Zarządu w zakresie spraw organizacyjnych  Stowarzyszenia                                                  .   
 - sprawozdanie z działalności Zarządu na rzecz Członków  Stowarzyszenia                                                                            .   
 -sprawozdanie  z działalności Zarządu w zakresie  spraw finansowych Stowarzyszenia                                                       
7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z zakresu merytorycznej  działalności  finansowej  KAAS  w 2017r.                                .   
a/ głosowanie i podjęcie  uchwały  o udzielenie absolutorium dla Zarządu .
8. Przedstawienie rzeczowego Planu Działalności KAAS i  Preliminarza wydatków   na 2018r.                                                   .   
a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej w/w plany. 
9.  Wniosek o powiększenie składu Zarządu KAAS  do 9 osób.                                                                                                       .     
a/  głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej powiększenie składu zarządu  do 9 osób.
10. Wybór  Członków Zarządu KAAS                                                                                                                                                   .     
a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór Członków do Zarządu KAAS 
11. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.                                                                                                                                           .   
 a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór Członków do Komisji   Rewizyjnej  KAAS
12.  Przedstawienie podjętych uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków
13.  Wolne wnioski.
14.  Zakończenie  zebrania
 
Dokumenty na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze znajdują się do wglądu w siedzibie KAAS ul.Oś.Robotnicze 49A w każdy wtorek od godz 10.00 - 12.00 od dnia 09.01.2018 r do dnia 30.01.2018r
 
 
Sekretarz                                                                                         
………………………. 
Halina Gajewska                                       

Karkonoska Telewizja Integracyjna

Powiększ Czcionkę:

Karta parkingowa

Powiększ Czcionkę:

Znaczenie ma nie tylko litera, ale także duch prawa – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy wydania karty parkingowej

Rzecznik Praw Oby stronaX400Przepisy, którymi w 2014 r. zmieniono zasady wydawania kart parkingowych spowodowały, że większość ich dotychczasowych użytkowników musiała starać się o wydanie nowych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (potwierdzających, że spełniają nowe, zaostrzone warunki uzyskania kart). Od tej zasady ustawodawca wprowadził jednak pewien wyjątek, dotyczący osób, co do których nie może być wątpliwości, że mają (jak stanowią przepisy po nowelizacji) „znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”.

Osoby te mogą uzyskać nową kartę parkingową na podstawie starego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że: legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności i przyczyną niepełnosprawności są schorzenia narządu ruchu lub schorzenia neurologiczne, a dotychczasowe orzeczenie zawiera informację (tzw. „wskazanie”), że spełniały warunki do uzyskania karty parkingowej na dotychczasowych zasadach.

Pani A. S. wystąpiła do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. z wnioskiem o wydanie karty parkingowej na powyższych zasadach. Jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, a przyczynami jej niepełnosprawności są choroby narządu ruchu i neurologiczne. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. odmówił jednak wydania karty parkingowej, a Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Wnioskodawczyni na tę odmowę. Powodem było to, że przedłożone przez nią orzeczenie o niepełnosprawności nie zawierało „wskazania” o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na dotychczasowych zasadach.

Problem polegał na tym, że w czasach, z których pochodziło (nadal ważne) orzeczenie o niepełnosprawności Wnioskodawczyni (1999 r.), nie zamieszczano jeszcze „wskazań” o uprawnieniu do karty parkingowej. Ten element formalny orzeczenia wprowadzono dopiero w 2002 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na tę okoliczność we wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skardze kasacyjnej. W wyroku wydanym 13 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Rzecznikowi. Stwierdził, że w takiej sytuacji – skoro z treści orzeczenia o niepełnosprawności jednoznacznie wynika, że Wnioskodawczyni spełnia przesłankę „znacznie ograniczonych możliwości poruszania się” – nie można odmawiać wydania karty parkingowej. Zarówno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i akt Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o odmowie wydania karty parkingowej zostały uchylone. 

artykuł z:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/znaczenie-ma-nie-tylko-litera-ale-takze-duch-prawa-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego

Życzenia

Powiększ Czcionkę:
 
           Życzymy Wam i Waszym bliskim
           Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, 
           rodzinnego ciepła i dużo radości, 
           a w Waszych pięknych duszach 
           wiele sentymentów... 
           Świąt dających radość 
           i odpoczynek oraz nadzieję na 
           Nowy 2018 rok,żeby był 
           jeszcze lepszy 
           pełen szczęścia i miłości..
 
 Zarząd Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów

Spotkanie Opłatkowe

Powiększ Czcionkę:

 Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcie opłatka wigilijnego

Zarząd Karkonoskiej Akademii  Aktywnych Seniorów zaprasza na Spotkanie Opłatkowe 

w dniu 14.12.2017r. o godz. 10.00 - 14.00.

Spotkanie odbędzie się w bocznej sali restauracji " Relaks".J.Góra ul.1.Maja

Zapisy i wpłaty przyjmowane są do dnia 12.12.2017 r w sedzibie KAAS

Pok.13. 15zł /osoba 

Serdecznie zapraszamy