Instrukcja

Powiększ Czcionkę:

Instrukcja dotycząca organizacji wycieczek pieszych z udziałem do 150 uczestników organizowanych przez Oddział

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966 i 991) dopuszcza się organizowanie wycieczek pieszych z udziałem maksymalnie 150 osób (§ 15 ust. 9).

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia osoby poruszające się pieszo winny zachować odległość ponad 2 m od siebie, chyba że mają zasłonięte usta i nos, jak również wówczas, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk.


Przed rozpoczęciem wycieczki prowadzący zobowiązany jest do ogłoszenia wszystkim uczestnikom wycieczki tych zasad.

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

03.06.2020